PRIVACYBELEID
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de gebruikersnavigatie. Als u een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de gebruikersnavigatie. Als u een contactformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden deze gegevens bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling.

KLIKGEDRAG EN BEZOEKGEGEVENS
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van de computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van bezoeken en de gegevens die de browser meestuurt, worden geregistreerd en voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website worden gebruikt. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van o.a. demografische gegevens en het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google op servers opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van gebruikersnavigatie te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van Google: Privacyverklaring Google

GEBRUIK VAN COOKIES
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvraging van pagina’s van de website combineren en het gedrag van bezoekers analyseren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. Meer informatie over het gebruik van cookie vindt u in het cookie statement.

GEEN COOKIES ONTVANGEN?
Wilt u geen cookies meer ontvangen? Dan kunt u uw internetbrowser daarop instellen.

PRIVACY BELEID BREEVAST
BREEVAST hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. BREEVAST houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

  • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Wij passende technische en of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als BREEVAST zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

BREEVAST B.V.
Antonio Vivaldistraat 58
info@Breevast.nl
+31 20 570 35 70

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
We verwerken persoonsgegevens voor analytische doeleinden, waarbij we u kunnen vragen ofwel uw IP-adres te verstrekken, dat vervolgens geanonimiseerd wordt.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons verstrekt, zullen we niet aan andere partijen bekendmaken tenzij dat juridisch verplicht is. We kunnen persoonsgegevens delen met derden als u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

BEWAARTERMIJN
BREEVAST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij o.a. de volgende maatregelen genomen:

  • Toegangsbeveiliging
  • Beveiligde internetverbindingen (HTTPS)
  • Antivirussoftware

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen we u hierover contact met ons op te nemen. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op via info@Breevast.nl.

AANPASSEN PRIVACY STATEMENT
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.